ایراج زبانزد منطقه کویر

      دربامداد،شبنم گلها به روی گل             گشتی بدشت شمالش زبانزد است

       درباغها که درختان پرازگل است             آواز بلبلان به شاخ گلانش زبانزداست

      برقلعه گر روی توببینی بهر پسین          صحرا وکوه ودشت دمانش زبانزد است

        باشد سی وسه چشمه جاری کزان      شیرین وخوش گوار آبش زبانزد است

       دارد مقام خضر وزیارتگهی دوچند           شهزاده طوبهست بهینش زبانزد است

       نزدیک خضر بارگاه محمد بود که او          ازنسل احمد و چوحریمش زانزد است

       مردان مومنی که فکندند رخ به خاک       هریک به عصر خود مقامش زبانزداست 

       آن عارف بزرگ که عیسیاست نام او       درقرب ومنزلت کمالش زبانزد است

      در رفت و آمدش همه روزه گه نماز          اسبی پدید،آمده  وصفش زبانزداست

      قبرش جدا ز دگر درگذشتگان بود           درنزد قبر گرفتن حاجت زبانزد است

      ملا حسین ملا علی وملا ابرهیم          میرزا ومرتضی وملا باقرش زبانزد است

     آن ذاکری که ورد زبان ذکر اهلبیت        باشدابوالحسن که به قاضی زبانزد است

     اصل ونسب شناس و به آیات آشنا       استاد بودنش به خیل عزیزان زبانزداست

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید