بزرگداشت شاعرحماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی

روزبیست وپنج اردیبهشت ماه روزحکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر معروف وحماسه سرای ایران است.شاهنامه فردوسی.شناسنامه پرافتخارمردم ایران زمین است وازهمین رو تمامی ایرانیان وامدارکلک معجزه آسای حکیم طوس اند.حماسه سرایی که اثرجاودانه اش علی رغم کید وشیطنت بدخواهان همواره درکنارکهن ترین ونامدارترین آثار حماسی جهان -ایلیاوادیسه هومر-درخشیده است .حماسه حکیم طوس نمایشنامه گسترده ای است از زندگی پرماجرای انسان ازهبوط تاعروج وهدایتی است جمله آدمیان راازدوزخ تا بهشت که رهنمای آن فروغ ایزدی یعنی خرد است .ضمن درخواست علو درجات برای این شاعر نامی ازدرگاه خداوند توجه عزیزان را به شعرآغازین کتاب شاهنامه جلب می کنم.

بنام خداوند جان وخرد                   کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام وخداوند جای                خداوند روزی ده رهنمای

 خداوند کیوان وگردان سپهر            فروزنده ماه وناهید ومهر

 زنام ونشان وگمان برتر است            نگارنده برشده پیکرست

به بینندگان آفریننده را                     نبینی مرنجان دوبیننده را

 نیاید بدو نیز اندیشه راه                  که او برتر ازنام وازجایکاه

سخن هرچه زین گوهران بگذرد           نیلید بدو راه جان وخرد

 خرد گرسخن برگزیند همی               همان راگزیند که بیند همی

ستودن نداند کس اوراچوهست           میان بندگی رابباید چوبست

 خرد راوجان راهمی سنجد اوی           دراندیشه سخته کی گنجد اوی

 بدین آلت رای وجان وزبان                    ستود آفریننده راکی توان

 به هستیش باید که خستوشوی            زگفتار بی کار یکسو شوی

 پرستنده باشی وجوینده راه                   به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 توانابود هرکه دانا بود                             زدانش دل پیربرنا بود

 ازاین پرده برترسخن گاه نیست                زهستی مراندیشه را راه نیست

خشنودی قلب مقدس عالم امکان صلوات

/ 0 نظر / 21 بازدید