درمعرفت نیک وبد ساعات استخاره

باسلام به علاقه مندانی که مایلند زمان خوب و بد بودن استخاره  رابدانند.بنظرم رسید پیامد سوالات متعددی که می شود دروبلاگ بنویسم تا مورد توجه عزیزان قرار گیرد.
روزشنبه :نیک است تا چاشت    بد است تا زوال (ظهر)      نیک است تاعصر      بداست تاخفتن
روزیکشنبه : تاظهر خوب است    ازظهر تاعصر بداست        ازعصر تامغرب خوب است
دوشنبه :خوب است تا طلوع آفتاب     ازطلوع آفتاب تا چاشت بداست (حدودساعت ۹تا۳۰/۹)   ازچاشت تاظهر خوب است     ازظهر تاعصر بداست       ازعصر تاخفتن خوب است
سه شنبه : ازصبح تاچاشت بداست     ازچاشت تاظهر خوب است      ازظهر تاعصر بداست     ازعصر تاخفتن خوب است
چهار شنبه : ازصبح تاظهر خوب است    ازظهر تاعصر بداست      ازعصر تاعشاء‌خوب است
پنجشنبه : خوب است تاطلوع آفتاب     ازطلوع آفتاب تاظهر بداست      ازظهر تاوقت عشاء خوب است
جمعه : ازصبح تاطلوع آفتاب خوب است     ازطلوع آفتاب تازوال بداست       ازظهر تاعصر خوب است      ازعصر تامغرب بداست       ازمغرب تاخفتن خوب است .
انشاء‌الله با رعایت زمانهای مذکور درباب استخاره   طلب خیر ازقرآن صورت گیرد.

برمحمد وآل اوصلوات

/ 0 نظر / 51 بازدید