مناسبتهای اول تا سوم ماه مبارک رمضان

ولایتعهدى امام رضا(ع) در اول ماه رمضان

ایضا از وقایع روز اول ماه رمضان «بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه‏» روز بیعت‏به ولایتعهدى حضرت رضا علیه السلام است، و این عمل از طرف مامون عباسى فقط یک نقشه سیاسى براى فرو نشاندن انقلابات داخلى مخصوصا جلوگیرى از خروج و قیام شیعیان ایران (که در اوائل خلافت مامون گرداننده خلافت او بودند) انجام گرفت. و دیگر ترس قیام اولاد على (علیه السلام) از جمله عوامل ولایتعهدى حضرت رضا (علیه السلام) از طرف مؤمون به شمار مى‏آید. (2)

 غزوه تبوک

دژبلند واستواری که درکنار چشمهآبی ساخته شده بود ودرنوار مرزی کشور سوریه درمیان راه حجر وشام قرارداشت ((تبوک )) می گفتند . سوریه آن روز ازمستعمره های روم شرقی که مرکز آن قسطنطنیه بود، به شمار می رفت . مرز نشینان شام همگی پیرو آیین حضرت مسیح بودند وروسای بخش ها نیز دست نشانده فرمان روای شام بودند که خود اومستقیما ازامپراتور روم دستور می گرفت .

نفوذ وانتشارسریع اسلام، درشبه جزیره عربستان وپیروزیهای درخشان مسلمانان درحجاز با وسایل آن روز درخارج منعکس می شد وپشت دشمنان را به لرزه درآورده ، آنان را به فکر چاره می افکند.

سقوط حکومت مکه وپیروی سران بزرگ حجاز تعالیم اسلام ودلاوریهاوجانبازیهای سربازان آیین توحید ، امپراتورروم را برآن داشت که باارتش مجهز ومنظم برسرمسلمانان بتازد وآنان را غافلگیر سازد، زیرا باگسترش ونفوذ فوق العاده اسلام پایه های حکومت خودرا متزلزل دیده ،ازفزونی قدرت نظامی وسیاسی مسلمانان بیش ازحد بیمناک بود.

روم آن روز تنها حریف زورمند ایران بود وعظیم ترین نیروی نظامی را دراختیار داشت وازپیروزی هایی که درنبرد با ایران بدست آورده بود بسیار مغرور بود.

ارتش روم ، مرکب ازچهل هزار سواره نظام وپیاده نظام ، مجهز به آخرین نمونه از سلاح زمان درنوار مرزی شام مستقر گردیدندوقبایل مرزنشین مانند قبیله های: ((لخم )) ،((غسان ))، و((جذام)) به آنان پیوسته وپیش رزمان سپاه تا ((بلقاء ))پیش روی کردند.

کاروان هایی که درمسیر حجاز وشام به بازرگانی می پرداختند ، استقرار گروهی از سربازان روم درنوار مرزی شام را به گوش پیامبر رساندند.پیامبر چاره ای جز این ندید که با لشکری عظیم پاسخ تجاوزکاران رابدهد وآیینی را که به قیمت خون عزیزان اسلام وفداکاری های شخص وی استقرار یافته ومی رود که درسراسرجهان انتشار یابد، ازضربه های غافلگیرانه ی دشمن حفظ کند.

این خبر ناگوار موقعی رسید که مردم مدینه واطراف آن ، هنوز محصول خودرا جمع نکرده بودند . خرماها درحال رسیدن بود نوعی قحطی برمدینه واطراف آن سایه افکنده بود ولی برای مردان خدا ، زندگی معنوی وحفظ اهداف عالی وجهاددرراه خدا برهمه چیزمقدم است.

گردآوری رزمندان وتامین هزینه جنگ

پیامبر از استعداددشمن وورزیدگی آنان ، به طور اجمال آگاه بود. ازاین رو مطمئن بود که پیروزی دراین جنگ علاوه برسرمایه ی معنوی (ایمان به خدا وجنگ برای رضای او) به نیروی عظیمی نیازمنداست .اوبرای همین منظور ،افرادی را به ((مکه))واطراف((مدینه))اعزام داشت که مسلمانان رابرای نبرددرراه خدا ،فراخواندوافرادمتمکن ازمسلمانان هزینه جنگ را با پرداخت زکات تامین کنند.

سرانجام سی هزار تن آمادگی خودرا برای نبرد اعلام نموده ،درلشکر گاه مدینه ((ثنیه الوداع ))اجتماع کردند وهزینه نبرد با گرفتن زکات تاحدودی تامین شد .ازمیان آنها ده هزارسواره نظام وبیست هزاره پیاده نظام بود .پیامبر دستورداد که هر قبیله ای ،بای خودپرچمی انتخاب نماید.  

رژه سپاه اسلام دربرابر پیامبر

روزحرکت فرارسید .پیامبر اسلام درآن روز ازسپاه خویش درلشکرگاه مدینه سان دید.منظره ی با شکوهرزه رفتن گروهی با ایمان وفداکار که سختی ومرگ درراه هدف را برسایه نشینی واستراحت طلبی وتجارت وثروت اندوزی ترجیح داده وبا سرهای پر شور ودل های مالامال ازایمان به استقبال مرگ می رفتند ، بسیار جالب بود ودرروان تماشا گران اثرات خوبی می گذاشت .رهبر بزرگ مسلمانان درلحظه حرکت ،برای تقویت روحیه ی مجاهدان خطبه ای ایراد کرد وهدف خودرا ازاین بسیج عمومی برایشان تشریح کرد سپس فرمان حرکت صادرکردوسربازان ازمسیری که پیامبر تعیین فرموده بود رهسپار شام شدند.

ارتش اسلام درسرزمین تبوک

سپاه توحید درآغاز ماه شعبان سال نهم هجرت به سرزمین ((تبوک))گام نهاد اما اثری از اجتماع وسپاه روم ندید .گویا سران روم ازافزونی سپاه اسلام وشهامت وفداکاری کم نظیر آنان که نمونه ی کوچکی ازآن رادرجنگ موته ازنزدیک دیده بودند آگاهی یافته وصلاح دیده بودند که سپاه خویش را به داخل کشور بازگردانند .وچنین وانمود کنند که اصلا حمله ای درکارنبوده واین گزارش شایعه ای بیش نبوده است

دراین لحظه پیامبر افسران عالی رتبه خودرا گرد آورد وروی اصل مسلم اسلامی ((وشاورهم فی الامر)) درخصوص پیش روی درخاک دشمن ویا بازگشت به مدینه با آنان مشورت کرد .

نتیجه شورای نظامی این شد که سپاه اسلام براثر سختی های که درطی راه تبوک دیده ا ندبرای تجدید قوا به مدینه بازگردد.علاوه براین مسلمانان دراین مسافرت به هدف عالی خود که پراکنده ساختن سپاه روم بود رسیده ورعب وهراس شدیدی دردل رومیان افکنده بودند.          

/ 0 نظر / 25 بازدید